Miljöberättelse

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) bildades 1951 och styrs av kommunpolitiker, Göteborgs Förenade Studentkårer och Göteborgs universitet. Stiftelsens verksamhet drivs på affärsmässiga villkor i konkurrens med andra bostadsföretag med den skillnaden att stiftelsen inte primärt är vinstdrivande.

Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att tillgodose bostadsbehovet för de studerande vid de högre läroanstalterna i Göteborg genom att förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter för att därå uppföra och förvalta studentbostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar även som i av andra ägda fastigheter förvärva eller hyra bostäder med tillhörande utrymmen. Stiftelsen har dessutom till föremål för sin verksamhet att idka annan med studentbostadsförsörjningen sammanhängande verksamhet och övrig rumsuthyrning.

Antalet tillsvidareanställda 2019-12-31 är 77 personer. Verksamheten är också tidvis beroende av tidsbegränsade anställningar.

SGS verksamhet är miljödiplomerad sedan 2004. Miljöledningssystemet omfattar alla delar av verksamheten, inklusive studentbostäder och fastigheter. SGS äger och förvaltar drygt 6 100 studentbostäder fördelade på 71 fastigheter. SGS hyr ut ytterligare drygt 1 800 studentbostäder via andra fastighetsägare. SGS personal har sin hemvist på 5 olika Kundcenter (KC). Uthyrning, central administration och byggnation, sköts via KC Kaserntorget, medan övriga KC; Johanneberg, Olofshöjd, Rosendal och Utlanda, hanterar fastighetsförvaltning och boendeservice. Alla KC är belägna på SGS egna fastigheter - med ett undantag; KC Kaserntorget med 32 medarbetare. De lokalerna hyr SGS av en annan fastighetsägare.

Följande miljöaspekter kopplade till verksamheten har bedömts som betydande:

 • Produkter (verksamhetens egna varor och tjänster)
 • Energianvändning
 • Vattenanvändning
 • Avfall
 • Transporter

En resultatsammanställning över SGS nyckeltal de senaste åren redovisas nedan.

Miljöaspekt  Nyckeltal*    2019 2018 2017 2016
Energianvändning   kWh/m2 124 128 124 127
Vattenanvändning   m3/m2 1,25 1,26 1,27 1,39
Avfall   kg/m2 3,15 3,24    
Transporter   g CO2/km 40 71 78 144

 

*Mer specifika uppgifter om vad de olika nyckeltalen avser enligt nedan.

 • Energianvändning:
  Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning och fastighetsel i kilowattimmar per kvadratmeter uppvärmd yta, (Atemp) och år. Alla SGS byggnader ingår.

 • Vattenanvändning:
  Genomsnittlig vattenanvändning i kubikmeter per kvadratmeter uppvärmd yta, (Atemp) och år. Alla SGS byggnader ingår.

 • Avfall:
  Mängd restavfall i kilogram per kvadratmeter boyta och år. Alla SGS byggnader ingår.

 • Transporter:
  Genomsnittliga koldioxidutsläpp i gram per kilometer körsträcka och år. Alla SGS bilar ingår.

Över tid har SGS miljöarbete fokuserat på energibesparingar i fastighetsbeståndet. Sedan 2007 uppgår besparingarna till drygt 22 procent. Jämförelsen mot år 2007 har att göra med SGS medverkan i allmännyttans klimatinitiativ där basåret är 2007. Allmännyttans klimatinitiativ syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen då också ska vara 30 procent lägre än 2007.

En miljömässigt viktig förändring i verksamheten inträffade 1 januari 2013 då SGS blev ägare till ett 2,3 MW stort vindkraftverk. Ett av motiven för beslutet att investera i vindkraft var att göra något bra för miljön genom aktiv medverkan till att öka den förnyelsebara elproduktionen i Sverige. Leveranserna från verket motsvarar ungefär halva elkonsumtionen på SGS fastigheter. För att tillgodose hela behovet, görs elinköp även från andra vindkraftverk. Sedan 2013 kommer all el som används på SGS fastigheter från vindkraft.

SGS 2020